Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Deklaracja dostępności

Miejski Żłobek w Mławie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji http://zlobekmlawa.pl/.

 

Data publikacji strony internetowej: 2022-01-17. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-30.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Wymagania, które nie zostały spełnione:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)
 • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)
 • kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-01-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe:

 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Kowalska, adres e-mail: administracja@zlobek.mlawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 23/654-36-75 wew.25. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

Budynek żłobka:

 1. Parking pokryty jest kostką brukową.
 2. Na parkingu wytyczone zostało jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych;
 3. Bezpośrednio przy miejscu parkingowym dla osób niepełnosprawnych nie ma barier architektonicznych uniemożliwiających poruszanie osób niepełnosprawnych.
 4. Do budynku można się dostać schodami bądź podjazdem dla niepełnosprawnych zabezpieczonym barierką.
 5. Szerokość drzwi wejściowych pozwala na wjazd wózkiem inwalidzkim.
 6. Na terenie żłobka znajduje się platforma przyschodowa umożliwiająca wjazd na piętro budynku (potrzebę skorzystania z platformy należy zgłosić personelowi żłobka).
 7. Nie ma możliwości skorzystania z wózka dla niepełnosprawnych.
 8. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 9. Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.
 10. W budynku nie ma toalet dostępnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
 11. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 12. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 13. Do budynku (sekretariatu) można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Plac zabaw żłobka:

 1. Żłobek posiada plac zabaw, ale nie jest on dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
Data dodania: 2022-01-12 20:04:09
Data edycji: 2022-01-19 12:26:33
Ilość wyświetleń: 1008
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej